Schoolbestuur

Onze school valt onder het bestuur van

De Stichting Primair Onderwijs in de Gemeente Zundert
 

Verder vallen onder haar beheer:

Zonnebloem Zundert en de St. Annaschool, beide in Zundert.
De St. Jozefschool in Wernhout en de St. Antoniusschool in Klein-Zundert.

Binnen onze stichting vinden we in de bestuursstructuur:

* Het College van Bestuur (CvB)
* De Raad van Toezicht (RvT)
* Het directieberaad
* De directeuren

Het CvB is eindverantwoordelijk voor datgene wat er binnen onze stichting plaats vindt. Het CvB draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van het Strategisch Beleid, houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, is formeel werkgever van al het personeel en is de directe gesprekspartner van de GMR, de directeuren en de RvT. Daarnaast is het CvB eindverantwoordelijk voor de externe communicatie en de vertegenwoordiging bij diverse externe instanties en netwerken.
De RvT stelt vooraf de begroting en het Strategisch Beleid van de stichting vast. De leden van de RvT beoordelen en houden toezicht op het financiële beleid en het bereiken van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het Strategisch Beleidsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan het versterken van de toezichthoudende rol van de RvT. Het CvB legt per vergadering van de RvT schriftelijk verantwoording af over de actuele stand van zaken met betrekking tot het bereiken van de vastgestelde doelstellingen.
In het directieberaad hebben alle directeuren en het CvB zitting. Het CvB is voorzitter van de vergaderingen. Hun taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. Tijdens het directieberaad wordt gestalte gegeven aan het uitwerken van de beleidsvoorstellen; wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden afspraken gemaakt op stichtingsniveau. Bij de besluitvorming wordt de eigenheid van iedere school nadrukkelijk in het vizier gehouden: autonomie waar het kan en afstemming en uniformiteit waar het moet. De directeuren voeren het vastgestelde beleid uit en vertalen dit naar de schoolspecifieke situatie. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid op school en zijn eerste aanspreekpunt hiervoor. Zij kunnen samen met de teamleden en in overleg met de medezeggenschapsraad en na goedkeuring door het CvB eigen schoolbeleid ontwikkelen en uitvoeren. De directeuren zijn verantwoordelijk voor een zodanige inrichting en bedrijfsvoering van hun organisatie dat de gestelde doelen en resultaten zichtbaar en meetbaar vertaald kunnen worden naar de dagelijkse schoolpraktijk. Natuurlijk kan het voorkomen dat u vragen heeft over onze organisatie. Blijft u hier a.u.b. niet mee rondlopen. Stel uw vragen aan de directeur, die is het eerste aanspreekpunt. Blijft u met vragen rondlopen of blijven er vragen onbeantwoord, kunt u altijd contact opnemen met het bestuurskantoor:

Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert. Postadres: Postbus 163 4880 AD Zundert  Telefoon: 06-21712550
Email: bestuurskantoor@spoz.nl