Kwaliteitszorg

Rapportages

Kwaliteitszorg

Vragenlijst ouders kwaliteitszorg 2012 – 2013

Samenvatting uitkomsten tevredenheidsonderzoek april 2013

Vragenlijst team sociale veiligheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid 2013 - 2014

Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2013 - 2014

Vragenlijst 2016: Veiligheid en welbevinden leerlingen

Verslag team n.a.v. de vragenlijst Veiligheid en welbevinden leerlingen 2016. 

Vragenlijst tevredenheid ouders . Uitslagen maart 2017.

Samenvatting uitkomsten oudervragenlijst tevredenheid.

Vragenlijst tevredenheid leerlingen. Uitslagen maart 2017.

Samenvatting uitkomsten leerlingvragenlijst tevredenheid.

Vragenlijst veiligheid leerlingen 2017 - 2018: Uitslagen.

Samenvatting uitkomsten vragenlijst veiligheid leerlingen 2017 - 2018.

Onze school is structureel bezig met de verbetering van haar onderwijskwaliteit. De kern van kwaliteitszorg vinden we samengevat in volgende vragen:

·         Doet de school de goede dingen?

·         Doet de school de dingen goed?

·         Hoe weet de school dat?

·         Vinden anderen dat ook?

·         Wat doet de school met die wetenschap?

We hanteren vanaf 2012 het WMK-PO ( Werken met Kwaliteit - Primair Onderwijs ) als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het WMK-PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te verbeteren. Het scoren van de indicatoren van de Quick Scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling. Het scoren van de indicatoren en kernkwaliteiten van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van zaken. Zowel de inhoud van de Quick Scan als de Schooldiagnose is afgeleid van het toezichtskader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De twee instrumenten bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten. In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde. Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze: Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad en College van Bestuur. Samenvattingen van rapportages WMK ouders, leerlingen en externe partijen: Klik op de items op het linker gedeelte van deze pagina.