De Medezeggenschapsraad

 

Onze school heeft een MR die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders te weten Ilse Kerstens ( secretaris ) en Twan van Gorp ( voorzitter ). Twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel te weten Josette Herrijgers en Nicole Damen. De MR overlegt met het College van Bestuur en directie over het gebruik en onderhoud van gebouwen, de besteding van de gelden, de inzet van uren en materialen, de vakantieregeling en nog veel meer zaken die de direct of indirect te maken hebben met het onderwijs aan uw kind op onze school. De vergaderingen zijn openbaar en de data worden vermeld in de maandbrief.

 

Het onderwijs is in verandering

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR): Het onderwijs is in verandering. Besturen krijgen steeds meer ruimte om een eigen schoolbeleid te voeren. Door schaalvergroting vallen steeds meer scholen onder één bestuur. Onder de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) vallen de St. Antoniusschool in Klein- Zundert, de St. Annaschool, Zonnebloem in Zundert , de St. Jozefschool in Wernhout en De Wegwijzer in Achtmaal. Het bestuur moet met alle medezeggenschapsraden overleg voeren. Dat is voor het schoolbestuur een tijdrovende klus. Hiertoe is een GMR in het leven geroepen die alle bovenschoolse zaken bespreekt. Van elke medezeggenschapsraad heeft een personeelslid en een ouder zitting in de GMR. Voor onze school is dit in het schooljaar 2018-2019 Nicole Damen. Namens de ouders neemt Ilse Kerstens deel aan de GMR.